Nieuwsbrief augustus 2022

Waar heeft het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost zich mee beziggehouden:

Financiën

 • Penningmeester Niels Strijk heeft het stokje overgegeven aan bestuurslid Martijn Zweistra.

Werkgroep Groen

 • Leden van de werkgroep hebben kennisgemaakt met de nieuwe groenbeheerder van de gemeente Menno van Duivendijk.
 • De werkgroep gaat een 20 puntenlijst opstellen. Aan de hand daarvan wordt bekeken wat haalbaar is en wat niet en hoe de nadere procesgang eruit zal zien. Het Spoorpark en de ontwikkeling het groen van de Da Costasingel staan hier los van.
 • Eind oktober zal bekeken of het plaatsen van een fontein in de vijver aan de Da Costasingel een haalbare kaart is.
 • Herinrichting van de W. Kloosstraat is vertraagd vanwege het feit dat Jumbo nog niet verbouwd is. Waarschijnlijk wordt dit nu voorjaar 2023.

PR en website

 • Vanaf augustus zal het dorpsoverleg een nieuwsbrief doen uitgaan. Er zal gewerkt moeten worden aan een verzendlijst voor de nieuwsbrief te beginnen op de komende kinderuitmarkt op 3 september en op de Burendag op 1 oktober in dorpshuis De Som.

Duurzaamheid en Energietransitie

 • Het dorpsoverleg denkt op verzoek van de gemeente mee aan randvoorwaarden voor het beleid omtrent kleine windmolens voor eigen gebruik. 
 • Op 26 en 27 september zullen vervolgavonden aan de hand van de energiescan van huizen worden georganiseerd in De Som en de Ridderhof. Dit in samenspraak met het Energieloket van de gemeente. Na de pauze zullen energieadviezen worden gegevens en informatie over energiesubsidies e.d.

Werkgroep Dorpshuis

 • Het dorpsoverleg is betrokken bij het traject om te komen tot de bouw van een nieuw dorpshuis. De raad heeft ingestemd met een uitstel van de deadline omdat de voorbereidingsperiode veel te kort was. Een mogelijke locatie wordt onderzocht.
 • Ook is nog niet duidelijk of een nieuw onderkomen voor o.b.s. De Steijaert tot de mogelijkheid of wenselijkheid behoort. 

Bestuurlijk overleg met wethouder Gert Jan Schotanus

 • De gezamenlijke dorpsoverleggen van Rijnwoude spreken op 25 augustus met de wethouder over het coalitieakkoord 2022-2026 en de uitwerking hiervan voor de dorpen van voormalig Rijnwoude.
 • Ook zal de voortgang van de nieuwe werkwijze van de gemeente het ‘van Buiten naar Binnen werken’ (dat de participatie moet bevorderen) worden besproken.

3 september Kinderuitmarkt aan de Da Costasingel

 • Het dorpsoverleg is daarbij aanwezig. Er zal aandacht gevraagd worden voor de speerpunten die het dorpsoverleg heeft opgesteld.
 • De werkgroep Groen zal zich presenteren met hun acties.
 • Kinderen kunnen een glittertattoo krijgen.

3 september Dag van Alphen

 • Uitwerking van het coalitieakkoord.

1 oktober Burendag

 • Het dorpsoverleg zal aanwezig zijn op deze Burendag in dorpshuis De Som. Er zal aandacht gevraagd worden voor de speerpunten die het dorpsoverleg heeft opgesteld. De werkgroep Groen zal zich presenteren met hun acties. Voor de liefhebbers zijn er poffertjes.

Station

 • De werkgroep station is inmiddels nieuw leven ingeblazen. Deze richt zich op het veranderingen op het raadsbesluit dat een jaar of 5, 6 geleden genomen is. Met de komst van een transferium en het ontbreken van een stikstofuitstoot berekening is er een nieuwe situatie ontstaan. Daarom wordt gevraagd om nieuwe berekeningen. Binnenkort zal een afspraak met wethouder Breeuwsma gemaakt worden. De dorpsoverleggen van Oost en de Groenendijk trekken hierin gezamenlijk op. 

Voortgang Oostvaartpark

 • Nog geen nieuws over gewijzigde plannen. Projectleider John Pierik is vertrokken.

Aandachtspunten/uitdaging Schrijversbuurt i.v.m. reconstructie wegen en plantsoenen

 • Op dit moment is er vanwege meerdere redenen uitstel van het project. Er komt een nieuwe bewonersavond.

Aanpak/renovatie Rijndijk Oost

 • De eerste informatie hierover is aan de omwonenden verstrekt. Het dorpsoverleg dringt bij de gemeente aan op een tijdige bewonersavond.
 • Nieuwbouw in Alphen aan den Rijn d.d. 29 juni: Het dorpsoverleg heeft deze bijeenkomst bijgewoond. Het ging met name om nieuwbouw in Alphen stad. Er was weinig aandacht voor de dorpen.

Het dorpsoverleg is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie en zetten ons in om de ideeën en initiatieven te stimuleren en ondersteunen van inwoners. Heb je vragen, op- of aanmerkingen of wil je meepraten over bepaalde onderwerpen?

Neem dan contact op!

Berichtdetails

Berichtdatum: 24 augustus 2022

Datum bericht aangepast: 02 september 2022

Auteur: Bart de Vreede

Categorie:

Tags:

Logo Dorpsoverleg Hazerswoude Rijndijk Oost

Gerelateerde berichten